Het zijn de acties op het terrein die van tel zijn

Thomas Peeters, co-coördinator NAPAR Coalitie

Brussel, 19 juli – De NAPAR Coalitie verwelkomt de langverwachte maatregelen tegen racisme die de federale regering op vrijdag 15 juli heeft gelanceerd.  Ze zijn een stap in de goede richting. Met de verfijning van sommige acties en de toevoeging van essentiële maatregelen beschikken ze over het potentieel om een verschil te maken.

Intersectionaliteit

Op vlak van de algemene basisprincipes, wordt rekening gehouden met intersectionaliteit en de verschillende vormen van racisme. De plaats van het antiracistische middenveld als partner bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van de acties lijkt verzekerd.

Ondanks een hoog aantal onderzoeken, zijn de acties zelf in vele opzichten interessant. Zo is het de bedoeling het personeel in de gezondheidszorg op te leiden over racisme en cultuursensitieve zorg en het effect van racisme op de mentale en lichamelijke gezondheid te bestuderen. De arbeidsinspecties zullen (wellicht) meer middelen krijgen om proactieve praktijktesten uit te voeren, zonder een klacht te moeten afwachten. De federale regering plant ook een audit van de onpartijdigheid van de ambtenaren.

Verduidelijking van de begroting

« Zonder begroting of evaluatie-indicatoren is het echter nog maar de vraag wat er daadwerkelijk zal worden gedaan. Op papier is het veelbelovend, maar we wachten op de uitvoering », analyseert Thomas Peeters, co-coördinator van de NAPAR Coalitie, in Le Soir (18 juli 2022).

Om het gewenste effect te sorteren, dienen de maatregelen voorts aangevuld te worden. Er is bijvoorbeeld meer nodig dan opleiding om racisme in het migratiebeleid te verminderen. Het gaat erom een einde te maken aan de criminalisering van migranten, door de uitzetting en het verlies van de nationaliteit van migranten die een strafbaar feit plegen een halt toe te roepen. Daarnaast zou de mogelijkheid om vanuit België een arbeidsvergunning aan te vragen de vergaande uitbuiting van werknemers zonder papieren aan banden leggen.

Een pilootproject voor levensbeschouwelijke tekens

Wat de politie betreft, zijn wij verheugd over de aandacht die wordt besteed aan professionele profilering (het controleren op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria). Er moet echter meer worden gedaan. Het verstrekken van een ontvangstbewijs van politiecontroles zou mensen die vaak willekeurig gecontroleerd worden in staat stellen om dit te bewijzen. Een systematische registratie van politiecontroles, een nultolerantiebeleid voor racisme vanwege  politieambtenaren en magistraten, en maatregelen tegen politiegeweld moeten het pakket compleet maken. 

Waarom zou de federale regering  bovendien geen pilootproject uitvoeren en gedurende vier jaar ambtenaren toelaten om levensbeschouwelijke tekens te dragen? De bovengenoemde audit op de onpartijdigheid van alle ambtenaren zou tot een objectivering van de uitdagingen leiden: hoeveel problemen van partijdigheid doen zich in de praktijk voor en kunnen niet op een andere manier worden opgelost dan door levensbeschouwelijke tekens te verbieden? Wat is het effect van een toelating op het halen van de streefcijfers inzake diversiteit  (een andere maatregel die door de NAPAR Coalitie wordt gesteund)?

Interfederaal plan: laten we het over de inhoud hebben

Hoe zit het ondertussen met het interfederaal plan? Een tweede artikel in Le Soir lijkt erop te wijzen dat we nog lang zullen moeten wachten.

Thomas Peeters: « Aan beide kanten van het land lijken politici niet te beseffen wat er op het spel staat voor mensen die door racisme worden getroffen. Hoe valt anders te verklaren dat de Franstalige en de Vlaamse regeringen het sinds een jaar niet eens kunnen worden, niet om inhoudelijke redenen, maar op vlak van de vorm van het plan? Wij zijn geïnteresseerd in de inhoud: welke acties zullen concreet op het terrein worden gevoerd? Het kan mensen die racisme meemaken niet schelen waar de (gemeenschappelijke) acties op papier zullen staan – in bijlagen of in een gemeenschappelijk deel. Wij nodigen alle partijen rond de tafel uit om pragmatisch te zijn. Laten we het over de inhoud hebben. »

De legislatuur is al ver gevorderd. De weinige tijd die nog rest, mag niet verspild worden.