+3228969500 Info@naparbelgium.org

Aanbevelingen – Cultuur & Erfgoed

door jun 19, 2018Revendications0 Reacties

“Ondanks verschillende inspanningen die zowel vanuit de cultuursector als de overheid gevoerd worden, is er vandaag nog steeds een grote ondervertegenwoordiging van personen met migratieachtergrond op vlak van onder andere representaties (positieve beeldvorming), participatie, aanbod en personeelsbestand. Desondanks groeien er vanuit de basis nieuwe, experimentele initiatieven die het dan vaak moeilijk hebben om op gelijkwaardige voet erkend te worden. De uitdaging bestaat erin om de pijnpunten aan te pakken en binnen het domein cultuur plaats te maken voor nieuwe narratieven.”

Voornaamste aanbevelingen:

Β 

πŸ“Œ De cultuursector hanteert een systematische monitoring van inspannings -en resultaatsverbintenissen inzake etnisch-culturele diversiteit in hun bereik, aanbod en personeel, in raden van bestuur en adviesorganen.

πŸ“Œ Gezien de belangrijke taak van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Sport, Jeugd en Media (SARC) in Vlaanderen, is de representativiteit van personen met migratieachtergrond in de adviesraad onontbeerlijk.

πŸ“Œ Er dienen duidelijk criteria inzake intersectionaliteit en interculturalisering opgenomen te worden in de toewijzing van structurele werkingsmiddelen aan kunstinstellingen.

πŸ“Œ Acties en resultaten inzake superdiversiteit dienen meer gewicht te krijgen bij beoordelingen van subsidieaanvragen, zowel voor structurele middelen als voor projectaanvragen.

πŸ“Œ Indien een Vlaamse canon samengesteld wordt, dient deze rekening gehouden te worden met de bijdrage van alle bevolkingsgroepen aan de Vlaamse cultuur en geschiedenis.

πŸ“Œ Musea houden hun representatie en de inhoud van hun expo’s kritisch tegen het licht.

πŸ“Œ De regionale overheid stimuleert binnen alle federale en regionale Kunstinstellingen de ontwikkeling van een canon van personen met een migratieachtergrond die in alle samenlevingsdomeinen belangrijke bijdragen hebben geleverd.

Β 

Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Cultuur & Erfgoed vind je terug in hoofdstuk 14 van het memorandum, via onderstaande link.